Informacja w sprawie stypendium na rok szkolny 2022/2023

Od 1 do 15 września 2022 roku będzie można składać wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2022/2023. Stypendium mogą otrzymać uczniowie zamieszkali na terenie gminy Skarżysko-Kamienna.

STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2022/2023

  1. Wnioski w sprawie przyznania stypendium szkolnego na rok 2022/2023 należy składać w terminie od 01.09.2022 roku do 15.09.2022 roku w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej (p. 203)
  2. Druk wniosku można również pobrać w na stronie internetowej Urzędu Miasta (Edukacja -> Informacje) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP -> Urząd Miasta -> Wydziały i Referaty -> Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji -> Stypendia szkolne).
  3. Do wniosku należy załączyć wszelkie informacje o dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. Do dochodów wliczają się również świadczenia otrzymane z pomocy społecznej oraz dochody z prowadzenia działalności gospodarczej.
  4. Stypendium szkolne mogą otrzymać tylko uczniowie zamieszkali na terenie gminy Skarżysko-Kamienna.

Pomoc materialna przysługuje:

  1. uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
  2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

WSZELKIE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ W WYDZIALE EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I PROMOCJI W POKOJU 203 LUB POD NUMEREM TELEFONU (0-41) 25 20 164 A TAKŻE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA TERENIE MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ.

Stypendium szkolne dla uczniów z Ukrainy

Informujemy, że istnieje możliwość przyznania stypendium szkolnego dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt jest uznawany za legalny, którzy przybyli do Polski po 24.02.2022 r. i zostali wpisani do rejestru PESEL – UKR, przebywają na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej.

Świadczenie przysługuje obywatelom Ukrainy, będącym:

1. uczniami szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne, dochód netto na członka rodziny nie może przekroczyć 600 zł netto na osobę w rodzinie.

Przy składaniu wniosku niezbędny jest numer polskiego konta bankowego.

Wniosek o świadczenia składa osoba uprawniona, tj. rodzic, opiekun prawny, opiekun tymczasowy lub pełnoletni uczeń, bezpośrednio do Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej, przy ul. Legionów 122D w terminie od 01.09.2022 r. do 15.09.2022 r.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 41 25 20 164

Шкільної стипендії студентам з України

Звертаємо Вашу увагу, що є можливість надання шкільної стипендії для студентів, які є громадянами України, які проживають на території Республіки Польща, перебування яких вважається законним, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року та внесені до реєстру PESEL – UKR, проживають у м. Скаржиськo-Каменна.

Пільга надається громадянам України, які:

1. учні державних шкіл, недержавних і державних шкіл мистецтв на правах державних шкіл мистецтв, студенти коледжів соціальних служб – до завершення навчання, але не довше, ніж до досягнення ними 24 років;

2. збори державних і недержавних реабілітаційно-освітніх центрів – до завершення обов’язку навчатися,

У разі подання заявки на отримання шкільної стипендії чистий дохід на одного члена сім’ї не може перевищувати 600 злотих на одну особу в сім’ї.

При подачі заявки необхідно вказати номер польського банківського рахунку.

Заява про надання пільг подається уповноваженою особою, тобто батьками, законним опікуном, тимчасовим опікуном або повнолітнім студентом, безпосередньо до відділу освіти, культури, спорту та Ужонду Міста Скаржисько-Каменної за адресою: вул. Legionów 122D з 01.09.2022 р. по 15.09.2022 р.

Детальна інформація за телефоном: 41 25 20 164

Wybierz język / вибрати мову