RODO w Szkole

Klauzula informacyjna dla rodziców/opiekunów prawnych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych: -osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, o zasadach przetwarzania danych osobowych w związku z zapisem dziecka do Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Skarżysku-Kamiennej. Poniżej przedstawiamy informacje o tym w jaki sposób, w jakich celach oraz w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe i dane osobowe Twojego dziecka, w związku z procesem rekrutacyjnym do naszej Szkoły, ale również dalej – w toku całej edukacji w naszej placówce.

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem danych jest Zespół Szkół Publicznych Nr 1 w Skarżysku-Kamiennej (26-110), ul. Sezamkowa 23 (dalej: My). Kontakt z naszym inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest pod mailem: inspektor@um.skarzysko.pl

2. SKĄD MAMY DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe, jak również dane osobowe Twojego dziecka, pozyskujemy od Ciebie. Podajesz nam je w związku ze złożeniem wniosku o przyjęcie Twojego dziecka do naszej placówki, w związku z dalszą korespondencją, która może wyniknąć w toku procesu rekrutacji oraz edukacji w naszej placówce, jak również na potrzeby zapewnienia Twojemu dziecku odpowiednich warunków na czas pobytu w naszej placówce.

3. W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Podane przez Ciebie dane dotyczące Twojego dziecka i Twoje przetwarzamy w celu edukacji, pracy opiekuńczo-wychowawczej pedagoga szkolnego, realizacji zadań biblioteki szkolnej, diagnozy i terapii logopedycznej i wynikają z zadań statutowo-oświatowych szkoły zgodnie z przepisami prawa oświatowego.

4. W JAKIM ZAKRESIE PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy dane osobowe Twojego dziecka (dalej: kandydata), jak również Twoje dane osobowe (dalej: rodziców kandydata), w następującym zakresie: imię i nazwisko, data urodzenia, numer PESEL kandydata (w przypadku braku numeru PESEL seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość); imiona i nazwiska rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego imiona rodziców; adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – adres miejsca zamieszkania kandydata; adres e-mail rodziców; numery telefonu rodziców, a w przypadku kandydata pełnoletniego adres e-mail i numer telefonu kandydata; preferencje odnośnie placówek w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych; wybrany oddział w publicznej szkole ponadpodstawowej; wybrana klasa wstępna w oddziale dwujęzycznym publicznej szkoły ponadpodstawowej oraz pozostałe dane zawarte w załączonych przez Ciebie do wniosku dokumentach i oświadczeniach.

Ponadto, przetwarzamy dane osobowe Twojego dziecka, jakie zostały uznane przez Ciebie za istotne i z tego powodu przekazane naszej placówce, w szczególności o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym, w celu zapewnienia Twojemu dziecku podczas pobytu w naszej placówce, odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych.

5. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY DANE?

Twoje dane i dane Twojego dziecka przetwarzamy z powołaniem na:

a) obowiązek wynikający z przepisu prawa – który nakłada na nas zobowiązanie do przyjęcia i rozpoznania Twojego wniosku,

b) interes publiczny i wykonywanie władzy publicznej – gdzie mamy prawo i obowiązek podejmować określone działania w interesie lokalnej społeczności, w tym przypadku zapewnienie edukacji publicznej

c) obowiązek zapewnienia profilaktyki zdrowotnej, tam gdzie jesteśmy zobowiązani do przetwarzania danych dotyczących zdrowia, diety i rozwoju psychofizycznego Twojego dziecka.

6. JAK DŁUGO PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Dane osobowe zarówno Twoje, jak i Twojego dziecka, przyjętego do naszej Szkoły, zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego będziemy przechowywać nie dłużej niż do końca okresu nauki, następnie przez okres 50 lat od daty ustania nauki (taki okres przechowywania danych uczniów jest obowiązkiem nałożonym na nas przez przepisy prawa oświatowego).

7. KTO JEST ODBIORCĄ DANYCH OSOBOWYCH?

Nie udostępniamy na własność Twoich danych, ani danych Twojego dziecka żadnym podmiotom komercyjnym.

Powinieneś jednak wiedzieć, że Twoje dane lub dane Twojego dziecka mogą być udostępniane dostawcom usług, których usługi wiążą się z prawem dostępu do danych:

1.Instytucjom państwowym w celu wykonania nałożonych na nas obowiązków prawnych:

 • Gmina Skarżysko-Kamienna
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (jeżeli znajduje zastosowanie)
 • System Informacji Oświatowej. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

2. Dostawcy usług, których usługi wiążą się z prawem dostępu do danych:

 • firma oferująca powierzchnię dyskową i utrzymująca część naszych systemów informatycznych
 • inne szkoły, w związku z realizacją obowiązku szkolnego
 • firma obsługująca nas w obszarze IT
 • podmioty utrzymujące i serwisujące oprogramowanie, z którego korzystamy do ewidencji uczniów.

Każdemu z takich podmiotów przekazujemy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu.

Twoje dane osobowe w ramach wykonywanych przez nas zadań w obszarze sprawowania władzy publicznej i realizacji interesu publicznego mogą zostać udostępnione innym jednostkom organizacyjnym w ramach naszej jednostki samorządu terytorialnego.

8. W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych. Mamy na uwadze następujące reguły, którymi kierujemy się przy przetwarzaniu danych Twojego dziecka i Twoich danych osobowych:

a) Reguła adekwatności Przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu przetwarzania; dla każdego procesu przeprowadziliśmy analizę spełnienia tej reguły.

b) Reguła transparentności Powinieneś mieć pełną wiedzę o tym, co dzieje się z danymi Twojego dziecka i Twoimi danymi. Niniejszy dokument, w którym staramy się udzielić Tobie pełnej informacji o regułach przetwarzania przez nas danych osobowych Twojego dziecka i Twoich danych osobowych jest jej przejawem.

c) Reguła prawidłowości Staramy się, aby dane osobowe Twojego dziecka i Twoje w naszych systemach były aktualne i zgodne z prawdą. Jeżeli stwierdzisz, że w jakimś obszarze Twoje dane osobowe nie zostały przez nas zaktualizowane lub są błędne, proszę skontaktuj się z nami bezpośrednio lub mailowo sekretariat@zsp1skarzysko.g-net.pl

d) Reguła integralności i poufności Stosujemy niezbędne środki zabezpieczające poufność i integralność danych osobowych Twojego dziecka i Twoich danych osobowych. Cały czas je usprawniamy, wraz ze zmieniającym się otoczeniem i postępem technologicznym. Zabezpieczenia obejmują środki fizyczne i technologiczne ograniczające dostęp do danych, jak również stosowne środki zabezpieczające przed utratą danych Twojego dziecka i Twoich.

e) Reguła rozliczalności Chcemy móc rozliczyć się z każdego naszego działania na danych osobowych, tak abyśmy w razie Twojego zapytania, mogli udzielić Ci pełnej i rzetelnej informacji dotyczącej tego jakie działania realizowaliśmy na Twoich danych.

9. JAKIE MASZ PRAWA?

Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. O ile nie będziesz tych praw nadużywał (np. nieuzasadnione codzienne prośby o udzielenie informacji), to korzystanie z nich będzie dla Ciebie nieodpłatne i powinno być łatwe w realizacji.

Twoje prawa obejmują:

 1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych

To prawo oznacza, że możesz poprosić, abyśmy wyeksportowali z naszych baz danych informacje jakie mamy o Tobie i przesłali je do Ciebie w jednym z powszechnie wykorzystywanych formatów (np. XLSX, DOCX itp.).

 1. Prawo do poprawiania danych

Jeżeli dowiesz się, że przetwarzane przez nas dane są nieprawidłowe, masz prawo poprosić nas o ich poprawienie, a my będziemy zobowiązani to zrobić. W takim przypadku mamy prawo poprosić Ciebie o przedstawienie jakiegoś dokumentu lub innego dowodu na okoliczność zmiany danych.

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Jeżeli uznasz, że dla określonego procesu przetwarzamy zbyt szeroki katalog danych osobowych, masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli ten zakres przetwarzania. O ile Twoje żądanie nie będzie sprzeciwiało się wymaganiom nakładanym na nas przez obowiązujące prawo, lub nie będzie to konieczne dla realizacji umowy, przychylimy się do Twojego żądania.

 1. Prawo do żądania usunięcia danych

Prawo to, zwane również prawem do bycia zapomnianym, oznacza Twoje prawo do żądania, abyśmy usunęli z naszych systemów bazodanowych oraz z naszej dokumentacji wszelkie informacje zawierające Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że nie będziemy mogli tego uczynić, jeżeli na podstawie przepisów prawa mamy obowiązek przetwarzania Twoich danych (np. toczące się postępowanie administracyjne). W odpowiedzi na Twój wniosek usuniemy jednak Twoje dane osobowe w możliwie najpełniejszym zakresie, a tam gdzie nie jest to możliwe, zapewnimy ich pseudonimizację (co oznacza brak możliwości zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą bez odpowiedniego klucza powiązań), dzięki czemu Twoje dane, które musimy zachować zgodnie z obowiązującym prawem, będą dostępne wyłącznie dla ograniczonego kręgu osób w naszej placówce.

 1. Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody lub w związku z realizowaną umową, to zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych możesz poprosić nas, abyśmy wyeksportowali dane, które nam podałeś w toku takich kontaktów do odrębnego pliku, w celu ich dalszego przekazania do innego administratora danych.

Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt z nami pod adresem e-mail: sekretariat@zps1skarzysko.g-net.pl lub listownie na adres Zespół Szkół Publicznych Nr 1 w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sezamkowa 23, 26-110 Skrażysko-Kamienna.

Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (od 25 maja 2018 roku jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru.

10. PRAWO DO SPRZECIWU

Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Prawo do sprzeciwu składasz wówczas, gdy nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w określonym celu. W takim przypadku dalej będziemy przetwarzali Twoje dane dla potrzeb innych procesów (w innych celach), ale już nie dla celu, dla którego zgłosiłeś sprzeciw, chyba że Twoje żądanie sprzeciwia się obowiązkom, które nakładają na nas przepisy prawa.

Prawo do sprzeciwu możesz zgłosić osobiście w formie pisemnej w sekretariacie szkoły lub listownie na adres szkoły Zespół Szkół Publicznych Nr 1 w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sezamkowa 23, 26-110 Skarżysko-Kamienna.

Do pobrania:
klauzula_informacyjna_rodzice_RODO.pdf (481 pobrań )

Wybierz język / вибрати мову