Powodzenia na egzaminie!

Drodzy Ósmoklasiści!

Przed Wami ważny sprawdzian.
Niech podczas egzaminu nie zabraknie Wam wiary we własne siły i możliwości.
Jesteście dobrze przygotowani. Dajcie z siebie wszystko i podążajcie za swoimi marzeniami.

Dyrekcja, nauczyciele i cała społeczność szkolna trzyma za Was kciuki.
Powodzenia na egzaminie!

Egzamin ósmoklasisty 2022 / 2023

  • Egzamin jest przeprowadzany w maju, w ósmej klasie szkoły podstawowej
  • Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej
  • Zawiera zadania otwarte i zamknięte
  • Egzamin nie ma progu zaliczenia, nie można go nie zdać
  • Egzamin nie ma wpływu na ukończenie szkoły
  • Wynik wyrażany jest w procentach i na skali centylowej
  • Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty w określonym przepisami terminie, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej oraz przystępuje do egzaminu w następnym roku

Przebieg egzaminu ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty odbywa się w maju. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Zadania na egzaminie ósmoklasisty

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów (dostępne są aneksy do tych informatorów obowiązujące w latach szkolnych 2022/2023 oraz 2023/2024), w przykładowych arkuszach egzaminacyjnych, w arkuszach z egzaminów próbnych, w zestawach powtórzeniowych zadań egzaminacyjnych oraz w arkuszach wykorzystanych do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w latach 2019–2022.

Wyniki i zaświadczenia

W 2023 r. uczniowie poznają swoje wyniki 3 lipca, natomiast 6 lipca każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Wybierz język / вибрати мову