Zmiany w Statucie Szkoły

Rada Pedagogiczna po przeprowadzonej diagnozie i uzgodnieniu  z Radą Rodziców, dnia 16. 10. 2019 r. podjęła uchwałę  w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Szkoły.

ANEKS nr 1

do Statutu Szkoły Podstawowej nr 13 im mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”    w Skarżysku – Kamiennej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Publicznych nr 1

Niniejszym aneksem w Statucie szkoły zostają wprowadzone następujące zmiany:

do §52 zostają dopisane punkty 19 i 20, w brzmieniu:

 1. Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana roczną ocenę z zachowania, na wniosek wychowawcy klasy przegłosowany na radzie pedagogicznej zwykłą większością głosów.
 2. W/w wniosek wychowawca zgłasza gdy uczeń:

– reprezentował szkołę w zawodach sportowych na szczeblu minimum powiatowym,
– zajął punktowane miejsce w konkursie na szczeblu miejskim lub wyższym,
– pracował na rzecz szkoły lub środowiska lokalnego,
– na jego zachowanie wywarły wpływ trudne sytuacje losowe i rodzinne.

w §53 uchyla się punkty od 9 do 15, a w ich miejsce zostają wprowadzone punkty od 9 do 19 w brzmieniu:

 1. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie mógł napisać wypracowania, klasówki, testu z całą klasą, to ma obowiązek napisać go w terminie do 2 tygodni od dnia powrotu do szkoły. Miejsce i termin pisania pracy ustala nauczyciel na wniosek ucznia.
 2. Nauczyciel może bez zapowiedzi odpytać ucznia, który w wyznaczonym terminie nie pisał zapowiedzianej pracy pisemnej, z przewidzianego sprawdzianem lub testem zakresu materiału nauczania.
 3. Poprawa przez ucznia pisemnego sprawdzianu wiadomości jest możliwa tylko w terminie tygodnia od daty rozdania poprawionych prac. Miejsce i termin poprawy pracy pisemnej ustala nauczyciel na wniosek ucznia. Stopień uzyskany z poprawy pracy pisemnej wpisuje się do dziennika lekcyjnego jako kolejną ocenę z poprawianego zakresu materiału.
 4. Nie ma możliwości poprawiania ocen na tydzień przed klasyfikacją (z wyłączeniem szczególnych przypadków losowych).
 5. Uczeń, może poprawiać ocenę z danego zakresu materiału tylko raz.
 6. Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana roczną ocenę z zajęć edukacyjnych tylko w wyniku pisemnego sprawdzianu wiadomości. Sprawdzian ten musi obejmować materiał z całego roku.
 7. Miejsce i termin sprawdzianu ustala nauczyciel na pisemny wniosek ucznia, rodzica lub prawnego opiekuna.
 8. Sprawdzian musi odbyć się w ciągu tygodnia od daty złożenia wniosku (najpóźniej dzień przed klasyfikacją).
 9. Stopień uzyskany ze sprawdzianu jest ostateczny.
 10. W klasach VIII przeprowadzane wewnątrzszkolne egzaminy próbne, będą oceniane, a oceny wpisywane do dziennika i uwzględniane w ocenie śródrocznej i rocznej.
 11. Szczegółowe sposoby bieżącego oceniania oraz wagę oceny określają nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych i podają je uczniom do wiadomości na początku każdego roku szkolnego w przedmiotowym systemie oceniania.

w §73 uchyla się punktu od 1 do 6, a w ich miejsce zostają wprowadzone punkty od 1 do 11 w brzmieniu:

 1. Uczeń noszący telefon komórkowy do szkoły zgadza się na poniższe warunki.
 2. Uczeń przynosi swój telefon komórkowy na własną odpowiedzialność.
 3. W przypadku uszkodzenia lub kradzieży telefonu szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
 4. W przypadku świadomego uszkodzenia telefonu przez innego ucznia należy bezzwłocznie powiadomić wychowawcę. Rodzice winnego zajścia zostają wezwani do szkoły i są zobowiązani do naprawienia szkody materialnej na rzecz poszkodowanego.
 5. Telefon komórkowy musi być wyłączony i umieszczony w plecaku.
 6. Uczeń w szkole może używać telefonu tylko do celów edukacyjnych, na wyraźne polecenie nauczyciela.
 7. W sytuacji nieuzasadnionego użycia przez ucznia telefonu, nauczyciel przekazuje odebrany aparat wychowawcy, od którego rodzic/ opiekun  osobiście pobiera telefon.
 8. Jeśli sytuacja powtórzy się, uczeń ma zakaz przynoszenia telefonu do szkoły, otrzymuje zlecone przez wychowawcę dodatkowe zadania na rzecz szkoły i społeczności uczniowskiej oraz wpisanie uwagi do zeszytu uwag.
 9. W przypadku niewykonania polecenia nauczyciela co do oddania telefonu komórkowego, którym uczeń posłużył się na lekcji lub przerwie, automatycznie wchodzą w życie przepisy zawarte w pkt.9.
 10. Uczniów klas I-IV obowiązuje zakaz posiadania telefonów komórkowych na terenie szkoły.
 11. W uzasadnionych sytuacjach na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego dyrektor może wyrazić zgodę na korzystanie z telefonu na terenie szkoły.

 

 

Wybierz język / вибрати мову