Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych nr 1

Skarżysko-Kamienna, dn. 23.10.2020r.

Zarządzenie nr 26/2020

Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych nr 1

w Skarżysku – Kamiennej

z dnia 23.10.2020r.

w sprawie przejścia na nauczanie zdalne klas IV – VIII
Szkoły Podstawowej nr 13 ze względu na sytuację epidemiologiczną.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 23 października 20020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r. poz 1870)

zarządzam, co następuje :

§ 1

  1. Na okres od 26.10.2020r. do 8.11.2020r. wprowadzam nauczanie zdalne w klasach  IV – VIII Szkoły Podstawowej nr 13.

  1. Nauczanie zdalne, o którym mowa w § 1 pkt 1 będzie prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 (Dz. U. poz. 493 z późń. zm.).

§ 2

Zajęcia edukacyjne dla uczniów klas I – III Szkoły Podstawowej nr 13 oraz dla dzieci  z Przedszkola Publicznego nr 16 pozostają bez zmian (prowadzone są w trybie stacjonarnym).

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej www.sp13skarzysko.g-net.pl  oraz na tablicy ogłoszeń Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Skarżysku – Kamiennej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych nr 1
Elżbieta Chajduga