Organizacja roku szkolnego 2020/2021

 

Drodzy Rodzice oraz Uczniowie, witamy Was po wakacyjnej przerwie i życzymy dużo zdrowia oraz optymizmu na ten nowy rok szkolny.

Przygotowujemy się do rozpoczęcia nauki stacjonarnej od 1 września 2020 dla wszystkich oddziałów.

W związku z obowiązującymi ograniczeniami spowodowanymi epidemią COVID-19 w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów oraz pracowników prosimy o dokładne zapoznanie się z „Procedurami bezpieczeństwa na czas pandemii obowiązującymi w Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Skarżysku-Kamiennej”, które obowiązują w naszej szkole od 1 września 2020.

Procedury bezpiecznych zachowań zostaną również przedstawione wszystkim uczniom przez wychowawców klas w dniu 1 września. Uwzględniają one wytyczne MEN oraz GIS w zakresie:
1. higieny i dezynfekcji pomieszczeń, powierzchni, sprzętów szkolnych
2. organizacji pracy placówki w reżimie sanitarnym
3. postępowaniem w przypadku podejrzenia zakażenia ucznia lub pracownika
4. gastronomii

Prosimy pamiętać o obowiązujących zasadach:

1. do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych
2. rodzice/prawni opiekunowie nie wchodzą na teren placówki, w przestrzeni wspólnej jest obowiązek zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcji dłoni
3. preferowaną formą kontaktu rodzica/opiekuna ze szkołą jest dziennik elektroniczny, a w sytuacjach nagłych telefon
4. uczniowie z poszczególnych klas uczą się w wyznaczonej jednej stałej sali lekcyjnej (z wyjątkiem w-f oraz informatyki)
5. na jednym piętrze będzie przebywać tylko 2 klasy (tj. kl. 4-8)
6. przerwy dla klas 4-8 będą zorganizowane naprzemiennie na danym piętrze, w klasach 1-3 adekwatnie do potrzeb (nie rzadziej niż 45 minut)
7. klasy przychodzą do szkoły o wyznaczonych dla nich godzinach i wchodzą przez wyznaczone wejścia:
– klasy 1-4 przez segment B
– klasy 5-8 przez segment A
8. zachowanie dystansu 1,5 – 2m
9. częste mycie i dezynfekcja rąk, opcjonalne mierzenie temperatury (rodzic, który nie wyraża zgody na mierzenie temperatury dziecku przy wejściu do szkoły zgłasza ten fakt do wychowawcy)
10. uczniowie posiadają własne przybory i podręczniki (nie wymieniają się nimi)

Zaleca się noszenie przez uczniów maseczek w przestrzeniach wspólnych (tj. w szatni, na holach i korytarzach, klatkach schodowych),  nie dotyczy to zajęć lekcyjnych.

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się zgodnie z harmonogramem umieszczonym na stronie szkoły. Rodzice uczniów klas pierwszych i czwartych będą mogli uczestniczyć w spotkaniu z dyrekcją i wychowawcą na boisku szkolnym.

W przypadku niekorzystnej pogody rozpoczęcie roku odbędzie się na sali gimnastycznej. Uczniowie z rodzicem/opiekunem (jedno dziecko, jeden opiekun) wchodzą wejściem głównym. Należy pamiętać o zachowaniu dystansu społecznego i posiadaniu maseczek.