Godziny pracy i regulamin biblioteki szkolnej

poniedziałek  7.50 – 13.50
wtorek  7.50 – 13.50
środa  7.50 – 13.50
czwartek  7.50 – 13.50
piątek  7.50 – 13.50

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 1  W SKARŻYSKU – KAMIENNEJ

Regulamin opracowano na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 o bibliotekach.
 2. Statutu Zespołu Szkół Publicznych nr 1.

 Organizacja udostępniania zbiorów.

 1. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki.
 2. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać:
  • uczniowie ZSP nr 1,
  • pracownicy Zespołu,
  • rodzice uczniów Zespołu,
  • inni użytkownicy na podstawie pisemnej zgody Dyrektora Zespołu.
 • Każdy uczeń klasy pierwszej i nowo przyjęty do szkoły zapoznaje się z regulaminem biblioteki szkolnej.
 1. Księgozbiór podręczny ( słowniki, encyklopedie, leksykony, wydawnictwa albumowe) udostępnia się tylko w czytelni, a pozostałe książki i czasopisma można wypożyczać do domu.
 2. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki, czasopisma, płyty CD lub innego nośnika informacji, czytelnik zobowiązany jest do odkupienia takiej samej pozycji lub innej wskazanej przez bibliotekarza.

Zasady korzystania z wypożyczalni.

 1. Zbiory biblioteki udostępniane są w roku szkolnym od 10 września do 10 czerwca w godzinach wyszczególnionych na drzwiach biblioteki.
 2. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
 3. Każdy uczeń może jednorazowo wypożyczyć trzy książki na okres trzech tygodni, a za zgodą bibliotekarza dodatkowe, konieczne do realizacji zadań edukacyjnych.
 4. Czytelnik może wypożyczać czasopisma wraz z dodatkami ( płyty CD ) na uzgodniony okres,
 5. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią nowych zamówień, może uzyskać prolongatę, pod warunkiem, że uzgodni to z nauczycielem bibliotekarzem przed upływem terminu jej zwrotu.
 6. Jeżeli uczeń nie zwróci książki w określonym terminie, bibliotekarz może odmówić wypożyczenia następnych pozycji, aż do zwrotu książek przetrzymywanych.
 7. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie książki (rezerwacja książek realizowana według kolejności zgłoszeń).
 8. Przed wypożyczeniem należy książkę obejrzeć i zwrócić uwagę bibliotekarza na ewentualne jej uszkodzenia.
 9. Zbiory audiowizualne wypożyczane są nauczycielom do pracowni.
 10. Uczniowie i pracownicy Zespołu, którzy kończą naukę i pracę, zobowiązani są do zwrotu dokumentów bibliotecznych, co potwierdza się pieczątką na karcie obiegowej.
 11. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do poszanowania zbiorów (nie należy dokonywać zakreśleń, notatek na marginesach, zaginać lub wyrywać kartek).

Zasady korzystania z czytelni.

 • Z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i rodzice.
 • W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów tj. księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni.
 • Czytelnik ma bezpośredni dostęp do czasopism znajdujących się na regałach, a do innych zbiorów za pośrednictwem bibliotekarza.
 • Przed opuszczeniem czytelni, czasopisma należy odnieść na wyznaczone miejsce, a książki zwrócić bibliotekarzowi.
 • Książki i czasopisma powierza się opiece czytelnika, który odpowiada za nie materialnie.

Zasady korzystania z pracowni multimedialnej.

 • Ze stanowiska komputerowego mogą korzystać uczniowie i pracownicy Zespołu.
 • Dostęp do komputerów (Internetu) jest możliwy w godzinach pracy biblioteki.
 • Przy każdym stanowisku komputerowym może przebywać jedna osoba.
 • Osoby korzystające z komputera w bibliotece zobowiązane są do pozostawienia po sobie porządku.
 • Nie wolno:
 • przeprowadzać konfiguracji komputerów,
 • odłączać i dołączać innych urządzeń,
 • instalować programów własnych oraz z Internetu,

4.wchodzić na strony internetowe propagujące treści łamiące prawo ( dyskryminacja rasowa, religijna, propagowanie przemocy itp. )

 • W przypadku zniszczenia lub dewastacji sprzętu komputerowego, koszty za naprawę sprzętu i instalację oprogramowania ponosi sprawca.